F

R


                                                           — R
* ralentir, ralentitzar
Alentir, afluixar, minvar, disminuir.
* raser
Punt de vista.
* reaci reàcia
Refractari, poc inclinat: Sóc refractari a creure sempre en les informacions sense
contrastar-les. Et trobo poc inclinada a voler escoltar els seus consells.
realitzar
Convé no abusar d’aquest mot en comptes d’altres verbs més precisos o bé més senzill,
com ara compondre (una peça musical), redactar (un escrit), pintar (un quadre), fer (un
encàrrec).
realitzar
Sovint en fem un ús incorrecte: *l’arquitecte municipal realitzarà una visita d’inspecció.
Normalment es pot substituir per fer, executar, dur a terme
* reanudar
Reprendre: Aviat reprendrà les tasques normals.
rebrot / rebrotada
Un rebrot és un "brot nou". Una rebrotada és la "reaparició d’una epidèmia": En dues
setmanes s’han produït tres rebrotades més de la malaltia (no pas *tres rebrots de la
malaltia).
* recabar
Recaptar, aconseguir, obtenir: Vam recaptar els diners necessaris per a fer l’obra.
recalar
Recalar és "arribar una embarcació, després d’una navegació, a la vista d’un cap o altre
punt de la costa i a una distància que permet de reconèixer-lo i marcar-lo amb seguretat".
Els mitjans espanyols l’usen en lloc d'arribar. No hem de seguir aquest ús.
* recapacitar
Reflexionar, meditar, pensar, recogitar: Abans de separar-te, reflexiona sobre la vostra
convivència: així sabràs si és la millor decisió.
relació -> * en relació a
Hem de dir: amb relació a o en relació amb. No barregeu les preposicions d’una expressió
amb les de l’altra.
recent
No pot tenir valor adverbial, sinó que hem de fer servir les locucions acabat de, de poc, de
nou o bé el prefix nou-: Un edifici acabat de construir. Un banc pintat de fa poc. Vam rebre
els noucasats a l’aeroport. Un entrepà acabat de fer (no pas: * Un entrepà recent fet).
* reemprendre
Reprendre, continuar.
recolzar
No té el significat de "sostenir, fer costat"; en aquests casos, hem d’usar donar/prestar
suport, abonar: Quan vas presentar la proposta, et va donar suport. Aquell partit ha
abonat les reivindicacions dels grups ecologistes.
recórrer
Quan significa "interposar un recurs" duu una preposició (habitualment, la preposició
contra): L’advocat ha recorregut contra aquesta sentència tan polèmica. Per tant, la
substitució pronominal s’ha de fer amb hi: L’advocat hi ha recorregut.
Tampoc no té el significat de "demanar un favor". En aquest cas el podem substituir per
trucar: Hauré de trucar a l’oncle, a veure si em deixa diners.
relacionar
Posar en relació dues o més persones. No és correcte en aquest sentit: *l’informe relaciona
les despeses. Cal dir indicar, detallar, enumerar, esmentar, associar: Associar una paraula
amb un record.
* rematxar
Reblar, reblonar: Ha fet un discurs molt dur i, per reblar-ho, ha demanat la dimissió del
president.
* rematxe
Rebló: Un rebló és un clau especial que s’eixampla quan és dins un forat. Reblar el clau.
rentable
No s’ha de confondre amb rendible: una inversió rendible. Rentable vol dir "que pot ser
rentat".
rentabilitat
Rendibilitat.
renunciar
Quan té el significat de cedir és transitiu, i s’introdueix sense preposició: Renunciar tots els
privilegis, renunciar el premi (no pas *Renunciar al premi)
* repent -> * de repent
De sobte.
* repentí repentina
Sobtat: Has pres una decisió sobtada.
replicar, rexistar
És incorrecte amb el significat de respondre, rebotegar, rondinar: Obeeix sense
respondre (no pas *Obeeix sense replicar).
ressaca
Mot admès innecessàriament per l’IEC (Tenim caparra, cap enterbolit, cansament, aixafament, ròssec)
ret
Mot admès innecessàriament per l’IEC com a variant secundària de xarxa.
respecte -> * al respecte
Respecte a, respecte a això, sobre això, respecte a aquest cas, sobre aquest cas: Tothom
estava d’acord respecte a aquesta actuació (no pas *Tothom estava d’acord al respecte).
Tenia un dubte sobre aquest cas (no pas *Tenia un dubte al respecte)
retall / retallada
Retall és el "tros sobrant de retallar alguna cosa". Retallada és "l’acte de retallar": La
retallada dels pressupostos (no pas *el retall dels pressupostos).
* retrassar
Retardar, endarrerir: Aquest rellotge retarda (no pas *es retrassa ni tampoc *es retarda).
La funció s’ha endarrerit.
* revaloritzar
Revalorar.
rodalies
No hem d’usar innecessàriament en plural el mot rodalia, sinó solament quan fem
referència a més d’un lloc. Han modernitzat els trens de rodalia. Això afecta les rodalies
d’Amposta i Vinaròs.
rotllo -> * bon rotllo
Entesa, bon ambient.
* rumorejar-se
Córrer el rumor, córrer la brama, córrer la veu, córrer el rum-rum, córrer el bum-bum; dir-se:
Es diu que el president no es presentarà a la reelecció (no pas *Es rumoreja que...)

1 comentari:

  1. clima per ambient és un anglicisme
    haver-hi dos rasers fr. deux poids deux mesures (y avoir '')

    *rotllo fig. missal (peroració llarga i feixuga) | amoreta. *Bon-mal rotllo: bon-mal ambient

    ResponElimina

El teu comentari es publicarà quan haurà estat revisat.